ul. Św. Bonifacego 1 , 02-914 Warszawa

tel. 693 249 290, 535 320 320

Wulkanizacja i Serwis

Elastyczna wypożyczalnia na Mokotowie

Zadzwoń - Doradzimy!

693 249 290, 535 320 320

Regulamin

WARUNKI UMOWY NAJMU MULTUM – CAR BIS Sp. z o.o.

1. Strony umowy. Kierowca pojazdu.

1.1. Najemcą Samochodu może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawne

której prawo nadaje zdolność prawną.

1.2 Najemca Pojazdu będący osobą fizyczną musi spełniać następujące wymagania:

a) ma ukończone 20 lat i nie więcej niż 67 lat;

b) posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem od minimum 1 roku, a w szczególności, nie został

pozbawiony praw przez kompetentny do tego organ i nie toczy się przeciw niemu postępowanie, które mogłoby doprowadzić do

pozbawienia go prawa jazdy;

c) posiada ważny dowód osobisty lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość,

d) posiada ważny dokument prawa jazdy.

1.3 Kierowcą Pojazdu może być wyłącznie Najemca lub osoba wskazana w umowie, spełniająca warunki określone w punkcie

1.4 Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej przy podpisaniu umowy najmu i wydaniu Przedmiotu

najmu, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w punkcie 1.2. (kserokopia dowodu tożsamości i

prawa jazdy stanowią załączniki do niniejszej umowy), co oznacza, że w przypadku wskazania jako kierowcę inną osobę niż

Najemca przedstawić także dokumenty (kserokopie) tej osoby.

2. Zawarcie umowy. Czas trwania umowy. Koszty najmu.

2.1 Do podpisania umowy najmu i wydania przedmiotu najmu niezbędne są

a) w przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami – dokument potwierdzający tożsamość Najemcy,

b) w przypadku przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dokument wymieniony w punkcie a)

oraz wydruk z CEIDG,

c) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – wypis/wydruk z KRS lub innego właściwego rejestru, z którego wynikają aktualne dane o reprezentacji podmiotu oraz dokument tożsamości osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania podmiotu.

2.2 Wynajmujący i Najemca wypełniają i podpisują protokół przyjęcia/przekazania samochodu oraz umowę najmu. Dokumenty

te łącznie stanowią treść umowy najmu (dalej: Umowa). Podpisując wskazane w zdaniu pierwszym dokumenty Najemca

oświadcza, że zapoznał się z ich treścią, Warunkami Umowy oraz innymi informacjami niezbędnymi do wykonania Umowy, w

szczególności aktualnie obowiązującym cennikiem stosowanym przez Wynajmującego (dalej: Cennik).

2.3 Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu wynagrodzenia za najem oraz innych opłat w wysokości i na

zasadach określonych w Umowie i Cenniku.

2.4 Zapłata wynagrodzenia za najem następuje w całości z góry za cały okres najmu określony w Umowie, wg stawki dobowej

określonej w Umowie. Wynagrodzenie będzie płatne gotówką/kartą/przelewem na rachunek bankowy o numerze: 71 1030 0019

0109 8503 0014 7987.

2.5 Przedłużenie najmu może nastąpić wyłącznie za zgodą Wynajmującego, połączoną z zapłatą wynagrodzenia zgodnie z

warunkami określonymi w niniejszej Umowie.

2.6 Najemca zobowiązany jest najpóźniej w chwili wydania mu pojazdu do wpłacenia kaucji wg stawki obowiązującej w dniu

wypożyczenia. Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy i może zostać

zatrzymana w części lub w całości po zakończeniu najmu. Najemca wyraża zgodę na zatrzymanie kaucji na poczet jego

zobowiązań wynikających z umowy (potrącenie). W przypadku prawidłowego wykonania umowy i zgodnego z nią zdania

pojazdu, kaucja zostaje zwrócona Najemcy w kwocie odpowiadającej nominalnej wartości wpłaconej sumy.

2.7 Najemca ponosi koszty związane z eksploatacją Pojazdu w okresie najmu, w szczególności koszty paliwa, smarów i płynów

technologicznych, opłat i innych ciężarów związanych z posiadaniem i używaniem pojazdu, a także, kosztów parkowania,

mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych z posiadaniem oraz używaniem

pojazdu przez Najemcę z wyłączeniem przypadków, gdy odpowiedzialność za nie ponosi Wynajmujący oraz inne koszty

wskazane w Umowie.

2.8 Najemca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za naruszenia obowiązków umownych o charakterze niepieniężnym.

Rodzaj naruszeń oraz wartość kar umownych określa Cennik. Do wymienionych w Cenniku wartości należy doliczyć podatek

VAT, przy czym nie dotyczy to Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Najemca

oświadcza, iż zapoznał się z treścią Cennika. Wynajmujący ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych dalszego

odszkodowania w kwocie przewyższającej wartość kar umownych.

 

3. Przedmiot najmu. Zasady korzystania z Pojazdu.

3.1 Wynajmujący zobowiązuje się do wydania Pojazdu Najemcy w stanie technicznym przydatnym do umówionego użytku.

Stwierdzone w trakcie wydania uszkodzenia Pojazdu i jego wyposażenia, które nie ograniczają jego zdolności do jazdy oraz

umożliwiają dalsze eksploatowanie w akceptowalnym zakresie, nie dają prawa do odstąpienia od umowy ani zmniejszenia

kosztów najmu Pojazdu. Wszelkie ewentualne uwagi dotyczące stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego,

zauważonych uszkodzeń i wyposażenia Pojazdu (w tym stanu paliwa) zawiera protokół przyjęcia/przekazania pojazdu

stanowiący integralną część Umowy.

3.2 Najemca zobowiązuje się używać Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami oraz instrukcjami, wskazówkami

Wynajmującego, a także zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego. Zabrania się w szczególności holowania innych

pojazdów, przeciążenia Pojazdu, udziału we wszelkiego rodzaju rajdach lub wyścigach samochodowych, palenia tytoniu

wewnątrz Pojazdu, pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości wynikającej z aktualnego cennika, a także używania

Pojazdu w sposób niezgodny z prawem, m.in. przewożenia towarów niezgodnych z przepisami prawa kraju, w którym pojazd

się znajduje itp.

3.3 Najemca zobowiązuje się dbać o Pojazd i utrzymywać go w dobrym stanie, w tym stanie technicznym, w szczególności

uwzględniając właściwość Pojazdu, jego zewnętrzny i wewnętrzny wygląd oraz wymagania określone Umową i ogólnie

obowiązującymi przepisami prawa. Dobry stan Pojazdu oznacza stan nie pogorszony w stosunku do stanu z dnia jego wydania

Najemcy, z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowego używania.

3.4 W celu utrzymania w należytym stanie Pojazdu Najemca przyjmuje na siebie obowiązek m.in.: sprawdzania i uzupełniania

oleju silnikowego, płynu hamulcowego, elektrolitu w akumulatorze, sprawdzania działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i

drogowych, sprawdzenia prawidłowego ciśnienia w oponach, jak również dokonywania napraw uszkodzonych kół na własny

koszt. Zabrania się pozostawiania w pojeździe dokumentów, kluczyków, a także panelu odtwarzacza, nawigacji satelitarnej, jeśli

takie samochód posiada.

3.5 W czasie trwania najmu Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą. Jeśli Pojazd nie jest

użytkowany należy pozostawić go na parkingu strzeżonym, bądź na ogrodzonej posesji. Koszty parkingu i przechowania ponosi

w całości Najemca.

3.6 W razie awarii, uszkodzenia, usterki, zdarzenia drogowego Samochodu w okresie najmu, Najemca obowiązany jest do

niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego. Jeśli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu

lub może doprowadzić do uszkodzenia Pojazdu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy. Wynajmujący nie ponosi

odpowiedzialności za szkodę Najemcy wynikłą z awarii, uszkodzenia pojazdu lub wypadku z jego udziałem.

3.7 Najemca nie ma prawa oddania samochodu osobie trzeciej w podnajem lub do bezpłatnego użytkowania. Naruszenie

zakazu wiąże się z obowiązkiem zapłaty kary umownej.

3.8 Najemca nie może zmieniać przeznaczenia pojazdu ani dokonywać jakichkolwiek zmian w pojeździe, a w szczególności

instalować dodatkowego wyposażenia.

3.9 Pojazd nie może opuszczać granic kraju bez pisemnej zgody Wynajmującego. Naruszenie tego obowiązku powoduje

obowiązek zapłaty kary umownej. W przypadku zgody Wynajmującego na wyjazd poza Unię Europejską Najemca zobowiązany

jest na własny koszt do wykupienia dodatkowej polisy OC („zielona karta”).

3.10 Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości pozostawione i przewożone przez Najemcę i osoby trzecie w

przedmiocie najmu.

3.12 Za wszelkie naruszenia prawa z udziałem Pojazdu w okresie najmu odpowiedzialność ponosi Najemca. W przypadku

zwrócenia się przez uprawniony podmiot do Wynajmującego z żądaniem z tego tytułu, przekaże on temu podmiotowi dane

Najemcy, na co ten wyraża bezwarunkowo zgodę. W takich przypadkach Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu

wszelkich poniesionych przez niego kosztów oraz poniesienia opłaty zgodnie z Cennikiem.

4. Uszkodzenie lub utrata Pojazdu. Ubezpieczenie.

4.1 Przedmiot najmu jest ubezpieczony, posiada ubezpieczenie OC/AC /NNW/ASS. Wynajmujący oświadcza, że zapoznał się z

warunkami ubezpieczenia i ma świadomość obowiązków umownych, w szczególności terminu i zakresu zgłoszenia szkody.

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje m.in. szkód w przypadku: ucieczki z miejsca zdarzenia, złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody, kierowania pojazdem w stanie po zażyciu

narkotyków lub środków psychotropowych oraz bez ważnego prawa jazdy. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kradzieży

samochodu w przypadku, gdy nie zostaną zwrócone Wynajmującemu kluczyki lub/i dokumenty pojazdu oraz w przypadku, gdy

pojazd nie został właściwie zabezpieczony przed kradzieżą i włamaniem.

4.2 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (w tym utracone korzyści) powstałe w przedmiocie najmu, które nie są

objęte ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel, a także których pokrycia ubezpieczyciel odmówił, w

szczególności te: których przyczyną było prowadzenie pojazdu przez nieuprawnione osoby lub użytkowanie w zabronionym

celu, lub/ i załadunek lub niewłaściwa obsługa pojazdu, wyrządzone z winy umyślnej Najemcy oraz spowodowane jego

niedbalstwem lub lekkomyślnością, naruszeniem obowiązków umownych, w tym naruszeniem OWU ubezpieczyciela. Celem

uniknięcia wątpliwości za szkody wymienione w zdaniu poprzednim uznaje się również te, w których ubezpieczyciel odmówił

wypłaty odszkodowania, a powody tej odmowy tkwiły w naruszeniu przez Najemcę obowiązków umownych. W przypadku utraty

Pojazdu, niezależnie od przyczyn jego utraty w czasie trwania niniejszej umowy Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz

Wynajmującego wartości rynkowej utraconego pojazdu, w przypadku jeśli utrata samochodu nie była objęta ubezpieczeniem,

bądź jeżeli ubezpieczyciel odmówił pokrycia szkody związanej z utratą Pojazdu.

4.3 O winie umyślnej Najemcy, o której mowa w punkcie 4.2. świadczą w szczególności: prowadzenie pojazdu po spożyciu

alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz użycie samochodu niezgodnie z przeznaczeniem (np. udział w zawodach

sportowych, przewożenie dobra niezgodne z prawem), jak również niewłaściwe załadowanie i przewożenie ładunku bądź

bagażu.

4.4 Najemca, który nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ponosi każdorazowo (niezależnie od

odpowiedzialności wskazanej w ogólnych warunkach najmu i umowie) oraz niezależnie od ubezpieczenia pojazdu z tytułu OC i

AC i uzyskanego z tego tytułu odszkodowania odpowiedzialność za przestój samochodu, spowodowany zdarzeniem wynikłym

w trakcie trwania najmu, w wysokości według dobowej stawki wypożyczenia pojazdu za każdy dzień przestoju pojazdu. Okres

przestoju to okres naprawy pojazdu koniecznej z uwagi na uszkodzenia/usterki wynikłe w okresie najmu przywrócenia stanu

poprzedniego lub okres oczekiwania na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela z tytułu szkody całkowitej – do dnia

wypłaty odszkodowania.

4.5 Najemca ponosi każdorazowo odpowiedzialność za utratę zniżek lub podwyższenie składek ubezpieczeniowych

Wynajmującego na ubezpieczenie AC lub/i OC wynikłych ze zdarzenia powstałego w okresie najmu. Aby uniknąć wątpliwości

ustala się, że obowiązek wymieniony w zdaniu poprzednim dotyczy szkód likwidowanych zarówno z ubezpieczenia OC

(uszkodzenie innego pojazdu) jak i z ubezpieczenia AC (uszkodzenie Przedmiotu najmu). W celu ułatwienia rozliczeń ustala się,

iż Najemca, z którym wiąże się utrata zniżek bądź podwyższenie składki ubezpieczeniowej, zobowiązany jest do zapłaty na

rzecz Wynajmującego kwoty 1500 zł. W każdym przypadku Najemca ponosi odpowiedzialność za rzeczywistą szkodę

Wynajmującego wynikłą z okoliczności opisanych w zdaniu poprzednim.

4.6 W przypadku uczestnictwa Pojazdu w zdarzeniu drogowym, w tym w jakiejkolwiek kolizji Najemca zobowiązany jest:

a) powiadomić niezwłocznie Wynajmującego na nr telefonu+48 693 249 290 lub +48 535 320 320 o miejscu i przebiegu

zdarzenia,

b) postępować zgodnie z instrukcjami Wynajmującego,

c) uzyskać stosowne do okoliczności oświadczenie uczestników zdarzenia, w przypadku winy po stronie innego

uczestnika uzyskać dane niezbędne do zgłoszenia szkody (m.in.: nazwa zakładu ubezpieczeń, nr polisy),

d) zabezpieczyć Pojazd,

e) przekazać wszystkie zebrane informacje Wynajmującemu.

4.7 Obowiązki wymienione w punkcie 4.7. lit a), b) i e) mają zastosowanie przypadku kradzieży Pojazdu. Dodatkowo Najemca

zobowiązany jest niezwłocznie nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia kradzieży zwrócić Wynajmującemu kluczyki i

dokumenty Samochodu.

4.8 Najemca przyjmuje do wiadomości, iż niewypełnienie wymienionych w punkcie 4.6. i 4.7 obowiązków może spowodować

niemożność zgłoszenia szkody i odmowę wypłaty odszkodowania przez właściwy zakład ubezpieczeń, co rodzi

odpowiedzialność wymienioną w punkcie 4.2.

4.9 W każdym przypadku wymienionym w punktach 4.2., 4.4., 4.5., 4.6. strony mogą wspólnie ustalić sposób naprawienia

szkody. Wiążące ustalenia mogą być poczynione w szczególności w chwili zwrotu Pojazdu, w protokole odbioru.

5. Zakończenie najmu. Zwrot pojazdu

5.1 Najemca jest zobowiązany zwrócić Samochód Wynajmującemu najpóźniej w dniu określonym w umowie i na minimum

godzinę przed chwilą zakończenia najmu, w stanie niepogorszonym, czysty wraz z dokumentami i wyposażeniem z nim

wydanym, pod rygorem odpowiedzialności Najemcy w formie kar umownych lub/i zapłaty odszkodowania na zasadach

wynikających z umowy i obowiązujących przepisów. Stan pojazdu w chwili zwrotu ustalany jest w protokole odbioru, który

stanowi załącznik do umowy.

5.2 Najemca ma prawo przedłużenia okresu trwania umowy o kolejne okresy. W tym celu zobowiązany jest przed upływem

czasu wskazanego w tabeli, poinformować Wynajmującego telefonicznie pod numerem: +48 693 249 290 lub +48 535 320 320

o chęci przedłużenia najmu Pojazdu. Przedłużenie najmu Pojazdu powoduje konieczność zapłaty przez Najemcę na rzecz

Wynajmującego wynagrodzenia za każdy kolejny dzień najmu Pojazdu, które zostanie obliczone w sposób wskazany w tabeli

Warunki i czas wynajmu niniejszej Umowy. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kwoty wskazanej w ustępie poprzedzającym

chwilą oddania Pojazdu Wynajmującemu lub w terminie przez Wynajmującego określonym.

5.3 Brak zwrotu pojazdu w okresie przekraczającym 1 godzinę od zakończenia okresu najmu bez powiadomienia o tym fakcie

Wynajmującego powoduje zawiadomienie Policji o przywłaszczeniu samochodu, a wszelkie konsekwencje i koszty z tym

związane ponosi Najemca. To samo dotyczy sytuacji, gdy mimo wyraźnego żądania Wynajmującego Najemca bezpodstawnie

odmawia zwrotu Przedmiotu najmu.

5.4 W przypadku zwłoki w zwrocie samochodu lub konieczności odbioru w innym miejscu niż wynikającym z umowy, Najemca

zobowiązany jest do zapłaty kary umownej według Cennika. W każdym przypadku Najemca zobowiązany jest do pokrycia

również faktycznych kosztów poniesionych przez Wynajmującego w celu odebrania przedmiotu najmu.

5.5 Ustalenia protokolarnego odbioru Przedmiotu najmu są wiążące dla stron.

5.6 Odbiór może odbyć się z udziałem wyłącznie Wynajmującego w następujących przypadkach:

a) porzucenia pojazdu przez Najemcę,

b) przymusowego odbioru pojazdu w przypadkach wymienionych w umowie,

c) zwrotu samochodu poza godzinami pracy wypożyczalni.

5.7 Protokół odbioru w przypadkach wymienionych w punkcie 5.6. sporządzany jest w najbliższym możliwym dla

Wynajmującego terminie. O wynikach odbioru Najemca powiadamiany jest w formie co najmniej dokumentowej tylko w

przypadku ustalenia naruszenia obowiązków umownych.

6. Przepisy końcowe. Klauzule marketingowe i dotyczące danych osobowych.

6.1 Jeśli z niniejszych Warunków Umowy wynika obowiązek Najemcy zapłaty Wynajmującemu określonych należności bez

wskazania terminu zapłaty, Najemca zobowiązany jest do zapłaty w niezwłocznie po wezwaniu do zapłaty, nie później jednak

niż 14 dni od daty tego wezwania.

6.2 W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z opłat, Najemcy zostaną doliczone odsetki w wysokości równej

maksymalnym odsetkom za opóźnienie. Niezależnie od tego Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia bez

konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do zapłaty należności.

6.3 Jeśli z Warunków Umowy wynika obowiązek zapłaty kary umownej, Wynajmujący zastrzega prawo dochodzenia

odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wartość kary.

6.4 Najemca oświadcza, że zapoznał się z umową najmu oraz Warunkami Umowy oraz Cennikiem i w pełni akceptuje wszystkie

ich warunki, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

6.5 Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego do celów

związanych z realizacją niniejszej umowy, a także do ich wykorzystania w innych usprawiedliwionych celach w rozumieniu

ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133, poz. 883 z dnia 29.08.1997r. z późń. zm.), a nadto do ich wykorzystania w

celach marketingowych i innych zgodnie z obowiązującą u Wynajmującego Polityką prywatności, z którą miał możliwość

zapoznania się przed zawarciem umowy. Wynajmujący oświadcza, iż chroni dane osobowe zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

6.6 W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych Wynajmujący ma prawo

przekazać dane Najemcy oraz dodatkowych kierowców organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do dokonania

wpisu do rejestru nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych, a także do wykorzystania danych w celu dochodzenia

swoich praw.

6.7 Najemca wyraża zgodę na wykonanie kserokopii wszystkich dokumentów potwierdzających tożsamość Najemcy.

6.8 Najemca będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego oświadcza, iż ma świadomość, że z uwagi na rozpoczęcie

świadczenia Wynajmującego w dniu zawarcia umowy, w chwili objęcia przedmiotu najmu utraci prawo do odstąpienia od umowy

bez podawania przyczyny.

6.9 Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu w zakresie spraw uregulowanych niniejszą

umową.

6.10 Wszystkie kwoty wymienione w niniejszej umowie są kwotami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości

23%. Zapisu nie stosuje się umów zawartych z konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6.11 Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdyby którekolwiek z postanowień umowy zostało uznane za nieważne, nie

wpływa to na ważność całej umowy, która w pozostałej części pozostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony umowy

zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień

uznanych za nieważne.

6.12 Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby

Wynajmującego. Zapisu nie stosuje się umów zawartych z konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.