Regulamin

WARUNKI UMOWY NAJMU MULTUM – CAR BIS Sp. z o.o.

1. Strony umowy. Kierowca pojazdu.

1.1. Najemcą Samochodu może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawne
której prawo nadaje zdolność prawną.
1.2 Najemca Pojazdu będący osobą fizyczną musi spełniać następujące wymagania:
a) ma ukończone 20 lat i nie więcej niż 67 lat;
b) posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem od minimum 1 roku, a w szczególności, nie został
pozbawiony praw przez kompetentny do tego organ i nie toczy się przeciw niemu postępowanie, które mogłoby doprowadzić do
pozbawienia go prawa jazdy;
c) posiada ważny dowód osobisty lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość,
d) posiada ważny dokument prawa jazdy.
1.3 Kierowcą Pojazdu może być wyłącznie Najemca lub osoba wskazana w umowie, spełniająca warunki określone w punkcie
1.4 Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej przy podpisaniu umowy najmu i wydaniu Przedmiotu
najmu, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w punkcie 1.2. (kserokopia dowodu tożsamości i
prawa jazdy stanowią załączniki do niniejszej umowy), co oznacza, że w przypadku wskazania jako kierowcę inną osobę niż
Najemca przedstawić także dokumenty (kserokopie) tej osoby.

2. Zawarcie umowy. Czas trwania umowy. Koszty najmu.

2.1 Do podpisania umowy najmu i wydania przedmiotu najmu niezbędne są
a) w przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami - dokument potwierdzający tożsamość Najemcy,
b) w przypadku przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dokument wymieniony w punkcie a)
oraz wydruk z CEIDG,
c) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – wypis/wydruk z KRS lub innego właściwego rejestru, z którego wynikają aktualne dane o reprezentacji podmiotu oraz dokument tożsamości osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania podmiotu.
2.2 Wynajmujący i Najemca wypełniają i podpisują protokół przyjęcia/przekazania samochodu oraz umowę najmu. Dokumenty
te łącznie stanowią treść umowy najmu (dalej: Umowa). Podpisując wskazane w zdaniu pierwszym dokumenty Najemca
oświadcza, że zapoznał się z ich treścią, Warunkami Umowy oraz innymi informacjami niezbędnymi do wykonania Umowy, w
szczególności aktualnie obowiązującym cennikiem stosowanym przez Wynajmującego (dalej: Cennik).
2.3 Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu wynagrodzenia za najem oraz innych opłat w wysokości i na
zasadach określonych w Umowie i Cenniku.
2.4 Zapłata wynagrodzenia za najem następuje w całości z góry za cały okres najmu określony w Umowie, wg stawki dobowej
określonej w Umowie. Wynagrodzenie będzie płatne gotówką/kartą/przelewem na rachunek bankowy o numerze: 71 1030 0019
0109 8503 0014 7987.
2.5 Przedłużenie najmu może nastąpić wyłącznie za zgodą Wynajmującego, połączoną z zapłatą wynagrodzenia zgodnie z
warunkami określonymi w niniejszej Umowie.
2.6 Najemca zobowiązany jest najpóźniej w chwili wydania mu pojazdu do wpłacenia kaucji wg stawki obowiązującej w dniu
wypożyczenia. Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy i może zostać
zatrzymana w części lub w całości po zakończeniu najmu. Najemca wyraża zgodę na zatrzymanie kaucji na poczet jego
zobowiązań wynikających z umowy (potrącenie). W przypadku prawidłowego wykonania umowy i zgodnego z nią zdania
pojazdu, kaucja zostaje zwrócona Najemcy w kwocie odpowiadającej nominalnej wartości wpłaconej sumy.
2.7 Najemca ponosi koszty związane z eksploatacją Pojazdu w okresie najmu, w szczególności koszty paliwa, smarów i płynów
technologicznych, opłat i innych ciężarów związanych z posiadaniem i używaniem pojazdu, a także, kosztów parkowania,
mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych z posiadaniem oraz używaniem
pojazdu przez Najemcę z wyłączeniem przypadków, gdy odpowiedzialność za nie ponosi Wynajmujący oraz inne koszty
wskazane w Umowie.
2.8 Najemca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za naruszenia obowiązków umownych o charakterze niepieniężnym.
Rodzaj naruszeń oraz wartość kar umownych określa Cennik. Do wymienionych w Cenniku wartości należy doliczyć podatek
VAT, przy czym nie dotyczy to Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Najemca
oświadcza, iż zapoznał się z treścią Cennika. Wynajmujący ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych dalszego
odszkodowania w kwocie przewyższającej wartość kar umownych.
 
3. Przedmiot najmu. Zasady korzystania z Pojazdu.

3.1 Wynajmujący zobowiązuje się do wydania Pojazdu Najemcy w stanie technicznym przydatnym do umówionego użytku.
Stwierdzone w trakcie wydania uszkodzenia Pojazdu i jego wyposażenia, które nie ograniczają jego zdolności do jazdy oraz
umożliwiają dalsze eksploatowanie w akceptowalnym zakresie, nie dają prawa do odstąpienia od umowy ani zmniejszenia
kosztów najmu Pojazdu. Wszelkie ewentualne uwagi dotyczące stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego,
zauważonych uszkodzeń i wyposażenia Pojazdu (w tym stanu paliwa) zawiera protokół przyjęcia/przekazania pojazdu
stanowiący integralną część Umowy.
3.2 Najemca zobowiązuje się używać Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami oraz instrukcjami, wskazówkami
Wynajmującego, a także zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego. Zabrania się w szczególności holowania innych
pojazdów, przeciążenia Pojazdu, udziału we wszelkiego rodzaju rajdach lub wyścigach samochodowych, palenia tytoniu
wewnątrz Pojazdu, pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości wynikającej z aktualnego cennika, a także używania
Pojazdu w sposób niezgodny z prawem, m.in. przewożenia towarów niezgodnych z przepisami prawa kraju, w którym pojazd
się znajduje itp.
3.3 Najemca zobowiązuje się dbać o Pojazd i utrzymywać go w dobrym stanie, w tym stanie technicznym, w szczególności
uwzględniając właściwość Pojazdu, jego zewnętrzny i wewnętrzny wygląd oraz wymagania określone Umową i ogólnie
obowiązującymi przepisami prawa. Dobry stan Pojazdu oznacza stan nie pogorszony w stosunku do stanu z dnia jego wydania
Najemcy, z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowego używania.
3.4 W celu utrzymania w należytym stanie Pojazdu Najemca przyjmuje na siebie obowiązek m.in.: sprawdzania i uzupełniania
oleju silnikowego, płynu hamulcowego, elektrolitu w akumulatorze, sprawdzania działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i
drogowych, sprawdzenia prawidłowego ciśnienia w oponach, jak również dokonywania napraw uszkodzonych kół na własny
koszt. Zabrania się pozostawiania w pojeździe dokumentów, kluczyków, a także panelu odtwarzacza, nawigacji satelitarnej, jeśli
takie samochód posiada.
3.5 W czasie trwania najmu Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą. Jeśli Pojazd nie jest
użytkowany należy pozostawić go na parkingu strzeżonym, bądź na ogrodzonej posesji. Koszty parkingu i przechowania ponosi
w całości Najemca.
3.6 W razie awarii, uszkodzenia, usterki, zdarzenia drogowego Samochodu w okresie najmu, Najemca obowiązany jest do
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego. Jeśli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu
lub może doprowadzić do uszkodzenia Pojazdu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy. Wynajmujący nie ponosi
odpowiedzialności za szkodę Najemcy wynikłą z awarii, uszkodzenia pojazdu lub wypadku z jego udziałem.
3.7 Najemca nie ma prawa oddania samochodu osobie trzeciej w podnajem lub do bezpłatnego użytkowania. Naruszenie
zakazu wiąże się z obowiązkiem zapłaty kary umownej.
3.8 Najemca nie może zmieniać przeznaczenia pojazdu ani dokonywać jakichkolwiek zmian w pojeździe, a w szczególności
instalować dodatkowego wyposażenia.
3.9 Pojazd nie może opuszczać granic kraju bez pisemnej zgody Wynajmującego. Naruszenie tego obowiązku powoduje
obowiązek zapłaty kary umownej. W przypadku zgody Wynajmującego na wyjazd poza Unię Europejską Najemca zobowiązany
jest na własny koszt do wykupienia dodatkowej polisy OC („zielona karta”).
3.10 Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości pozostawione i przewożone przez Najemcę i osoby trzecie w
przedmiocie najmu.
3.12 Za wszelkie naruszenia prawa z udziałem Pojazdu w okresie najmu odpowiedzialność ponosi Najemca. W przypadku
zwrócenia się przez uprawniony podmiot do Wynajmującego z żądaniem z tego tytułu, przekaże on temu podmiotowi dane
Najemcy, na co ten wyraża bezwarunkowo zgodę. W takich przypadkach Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu
wszelkich poniesionych przez niego kosztów oraz poniesienia opłaty zgodnie z Cennikiem.

4. Uszkodzenie lub utrata Pojazdu. Ubezpieczenie.

4.1 Przedmiot najmu jest ubezpieczony, posiada ubezpieczenie OC/AC /NNW/ASS. Wynajmujący oświadcza, że zapoznał się z
warunkami ubezpieczenia i ma świadomość obowiązków umownych, w szczególności terminu i zakresu zgłoszenia szkody.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje m.in. szkód w przypadku: ucieczki z miejsca zdarzenia, złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody, kierowania pojazdem w stanie po zażyciu
narkotyków lub środków psychotropowych oraz bez ważnego prawa jazdy. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kradzieży
samochodu w przypadku, gdy nie zostaną zwrócone Wynajmującemu kluczyki lub/i dokumenty pojazdu oraz w przypadku, gdy
pojazd nie został właściwie zabezpieczony przed kradzieżą i włamaniem.
4.2 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (w tym utracone korzyści) powstałe w przedmiocie najmu, które nie są
objęte ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel, a także których pokrycia ubezpieczyciel odmówił, w
szczególności te: których przyczyną było prowadzenie pojazdu przez nieuprawnione osoby lub użytkowanie w zabronionym
celu, lub/ i załadunek lub niewłaściwa obsługa pojazdu, wyrządzone z winy umyślnej Najemcy oraz spowodowane jego
niedbalstwem lub lekkomyślnością, naruszeniem obowiązków umownych, w tym naruszeniem OWU ubezpieczyciela. Celem
uniknięcia wątpliwości za szkody wymienione w zdaniu poprzednim uznaje się również te, w których ubezpieczyciel odmówił
wypłaty odszkodowania, a powody tej odmowy tkwiły w naruszeniu przez Najemcę obowiązków umownych. W przypadku utraty
Pojazdu, niezależnie od przyczyn jego utraty w czasie trwania niniejszej umowy Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Wynajmującego wartości rynkowej utraconego pojazdu, w przypadku jeśli utrata samochodu nie była objęta ubezpieczeniem,
bądź jeżeli ubezpieczyciel odmówił pokrycia szkody związanej z utratą Pojazdu.
4.3 O winie umyślnej Najemcy, o której mowa w punkcie 4.2. świadczą w szczególności: prowadzenie pojazdu po spożyciu
alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz użycie samochodu niezgodnie z przeznaczeniem (np. udział w zawodach
sportowych, przewożenie dobra niezgodne z prawem), jak również niewłaściwe załadowanie i przewożenie ładunku bądź
bagażu.
4.4 Najemca, który nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ponosi każdorazowo (niezależnie od
odpowiedzialności wskazanej w ogólnych warunkach najmu i umowie) oraz niezależnie od ubezpieczenia pojazdu z tytułu OC i
AC i uzyskanego z tego tytułu odszkodowania odpowiedzialność za przestój samochodu, spowodowany zdarzeniem wynikłym
w trakcie trwania najmu, w wysokości według dobowej stawki wypożyczenia pojazdu za każdy dzień przestoju pojazdu. Okres
przestoju to okres naprawy pojazdu koniecznej z uwagi na uszkodzenia/usterki wynikłe w okresie najmu przywrócenia stanu
poprzedniego lub okres oczekiwania na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela z tytułu szkody całkowitej – do dnia
wypłaty odszkodowania.
4.5 Najemca ponosi każdorazowo odpowiedzialność za utratę zniżek lub podwyższenie składek ubezpieczeniowych
Wynajmującego na ubezpieczenie AC lub/i OC wynikłych ze zdarzenia powstałego w okresie najmu. Aby uniknąć wątpliwości
ustala się, że obowiązek wymieniony w zdaniu poprzednim dotyczy szkód likwidowanych zarówno z ubezpieczenia OC
(uszkodzenie innego pojazdu) jak i z ubezpieczenia AC (uszkodzenie Przedmiotu najmu). W celu ułatwienia rozliczeń ustala się,
iż Najemca, z którym wiąże się utrata zniżek bądź podwyższenie składki ubezpieczeniowej, zobowiązany jest do zapłaty na
rzecz Wynajmującego kwoty 1500 zł. W każdym przypadku Najemca ponosi odpowiedzialność za rzeczywistą szkodę
Wynajmującego wynikłą z okoliczności opisanych w zdaniu poprzednim.
4.6 W przypadku uczestnictwa Pojazdu w zdarzeniu drogowym, w tym w jakiejkolwiek kolizji Najemca zobowiązany jest:
a) powiadomić niezwłocznie Wynajmującego na nr telefonu+48 693 249 290 lub +48 535 320 320 o miejscu i przebiegu
zdarzenia,
b) postępować zgodnie z instrukcjami Wynajmującego,
c) uzyskać stosowne do okoliczności oświadczenie uczestników zdarzenia, w przypadku winy po stronie innego
uczestnika uzyskać dane niezbędne do zgłoszenia szkody (m.in.: nazwa zakładu ubezpieczeń, nr polisy),
d) zabezpieczyć Pojazd,
e) przekazać wszystkie zebrane informacje Wynajmującemu.
4.7 Obowiązki wymienione w punkcie 4.7. lit a), b) i e) mają zastosowanie przypadku kradzieży Pojazdu. Dodatkowo Najemca
zobowiązany jest niezwłocznie nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia kradzieży zwrócić Wynajmującemu kluczyki i
dokumenty Samochodu.
4.8 Najemca przyjmuje do wiadomości, iż niewypełnienie wymienionych w punkcie 4.6. i 4.7 obowiązków może spowodować
niemożność zgłoszenia szkody i odmowę wypłaty odszkodowania przez właściwy zakład ubezpieczeń, co rodzi
odpowiedzialność wymienioną w punkcie 4.2.
4.9 W każdym przypadku wymienionym w punktach 4.2., 4.4., 4.5., 4.6. strony mogą wspólnie ustalić sposób naprawienia
szkody. Wiążące ustalenia mogą być poczynione w szczególności w chwili zwrotu Pojazdu, w protokole odbioru.

5. Zakończenie najmu. Zwrot pojazdu

5.1 Najemca jest zobowiązany zwrócić Samochód Wynajmującemu najpóźniej w dniu określonym w umowie i na minimum
godzinę przed chwilą zakończenia najmu, w stanie niepogorszonym, czysty wraz z dokumentami i wyposażeniem z nim
wydanym, pod rygorem odpowiedzialności Najemcy w formie kar umownych lub/i zapłaty odszkodowania na zasadach
wynikających z umowy i obowiązujących przepisów. Stan pojazdu w chwili zwrotu ustalany jest w protokole odbioru, który
stanowi załącznik do umowy.
5.2 Najemca ma prawo przedłużenia okresu trwania umowy o kolejne okresy. W tym celu zobowiązany jest przed upływem
czasu wskazanego w tabeli, poinformować Wynajmującego telefonicznie pod numerem: +48 693 249 290 lub +48 535 320 320
o chęci przedłużenia najmu Pojazdu. Przedłużenie najmu Pojazdu powoduje konieczność zapłaty przez Najemcę na rzecz
Wynajmującego wynagrodzenia za każdy kolejny dzień najmu Pojazdu, które zostanie obliczone w sposób wskazany w tabeli
Warunki i czas wynajmu niniejszej Umowy. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kwoty wskazanej w ustępie poprzedzającym
chwilą oddania Pojazdu Wynajmującemu lub w terminie przez Wynajmującego określonym.
5.3 Brak zwrotu pojazdu w okresie przekraczającym 1 godzinę od zakończenia okresu najmu bez powiadomienia o tym fakcie
Wynajmującego powoduje zawiadomienie Policji o przywłaszczeniu samochodu, a wszelkie konsekwencje i koszty z tym
związane ponosi Najemca. To samo dotyczy sytuacji, gdy mimo wyraźnego żądania Wynajmującego Najemca bezpodstawnie
odmawia zwrotu Przedmiotu najmu.
5.4 W przypadku zwłoki w zwrocie samochodu lub konieczności odbioru w innym miejscu niż wynikającym z umowy, Najemca
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej według Cennika. W każdym przypadku Najemca zobowiązany jest do pokrycia
również faktycznych kosztów poniesionych przez Wynajmującego w celu odebrania przedmiotu najmu.
5.5 Ustalenia protokolarnego odbioru Przedmiotu najmu są wiążące dla stron.
5.6 Odbiór może odbyć się z udziałem wyłącznie Wynajmującego w następujących przypadkach:
a) porzucenia pojazdu przez Najemcę,
b) przymusowego odbioru pojazdu w przypadkach wymienionych w umowie,
c) zwrotu samochodu poza godzinami pracy wypożyczalni.
5.7 Protokół odbioru w przypadkach wymienionych w punkcie 5.6. sporządzany jest w najbliższym możliwym dla
Wynajmującego terminie. O wynikach odbioru Najemca powiadamiany jest w formie co najmniej dokumentowej tylko w
przypadku ustalenia naruszenia obowiązków umownych.

6. Przepisy końcowe. Klauzule marketingowe i dotyczące danych osobowych.

6.1 Jeśli z niniejszych Warunków Umowy wynika obowiązek Najemcy zapłaty Wynajmującemu określonych należności bez
wskazania terminu zapłaty, Najemca zobowiązany jest do zapłaty w niezwłocznie po wezwaniu do zapłaty, nie później jednak
niż 14 dni od daty tego wezwania.
6.2 W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z opłat, Najemcy zostaną doliczone odsetki w wysokości równej
maksymalnym odsetkom za opóźnienie. Niezależnie od tego Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia bez
konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do zapłaty należności.
6.3 Jeśli z Warunków Umowy wynika obowiązek zapłaty kary umownej, Wynajmujący zastrzega prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wartość kary.
6.4 Najemca oświadcza, że zapoznał się z umową najmu oraz Warunkami Umowy oraz Cennikiem i w pełni akceptuje wszystkie
ich warunki, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
6.5 Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego do celów
związanych z realizacją niniejszej umowy, a także do ich wykorzystania w innych usprawiedliwionych celach w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133, poz. 883 z dnia 29.08.1997r. z późń. zm.), a nadto do ich wykorzystania w
celach marketingowych i innych zgodnie z obowiązującą u Wynajmującego Polityką prywatności, z którą miał możliwość
zapoznania się przed zawarciem umowy. Wynajmujący oświadcza, iż chroni dane osobowe zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
6.6 W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych Wynajmujący ma prawo
przekazać dane Najemcy oraz dodatkowych kierowców organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do dokonania
wpisu do rejestru nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych, a także do wykorzystania danych w celu dochodzenia
swoich praw.
6.7 Najemca wyraża zgodę na wykonanie kserokopii wszystkich dokumentów potwierdzających tożsamość Najemcy.
6.8 Najemca będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego oświadcza, iż ma świadomość, że z uwagi na rozpoczęcie
świadczenia Wynajmującego w dniu zawarcia umowy, w chwili objęcia przedmiotu najmu utraci prawo do odstąpienia od umowy
bez podawania przyczyny.
6.9 Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu w zakresie spraw uregulowanych niniejszą
umową.
6.10 Wszystkie kwoty wymienione w niniejszej umowie są kwotami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości
23%. Zapisu nie stosuje się umów zawartych z konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
6.11 Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdyby którekolwiek z postanowień umowy zostało uznane za nieważne, nie
wpływa to na ważność całej umowy, która w pozostałej części pozostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony umowy
zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień
uznanych za nieważne.
6.12 Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby
Wynajmującego. Zapisu nie stosuje się umów zawartych z konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.